എഴുതണമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടായാല്‍ മാത്രം പോരല്ലോ...

വളരേയധികം കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതുവാനും ഉണ്ട്.

പറഞ്ഞിട്ടെന്താ, സമയം ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല !

താമസിയാതെ തന്നെ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുമായിരിക്കും !