എഴുതണമെന്നു ആഗ്രഹമുണ്ടായാല്‍ മാത്രം പോരല്ലോ...

വളരേയധികം കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതുവാനും ഉണ്ട്.

പറഞ്ഞിട്ടെന്താ, സമയം ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല !

താമസിയാതെ തന്നെ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുമായിരിക്കും !

ഇടവേള തുടരുന്നു...

സഹൃദയരേ,

വളരേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്ന ശ്രീശൈല ചരിതവും, ബ്ലോഗുകൾ ആകപ്പാടെ തന്നെയും കുറച്ചു കാലമായി കട്ടപ്പുറത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ കാലയളവിൽ ഇതു വഴി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും.

ഉദ്യോഗപരവും സ്വകാര്യവുമായ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് ഈ ഇടവേള എന്ന് നിങ്ങളേവരേയും അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഈ വരൾച്ച തുടരാൻ സാദ്ധ്യത ഉള്ള വിവരം കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് കൊള്ളട്ടെ.

അധികം താമസിയാതെ തന്നെ പൂർവ്വാധികം ശക്തിയാർജ്ജിച്ച് ബൂലോകത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ…

Laziness prevails...

Been a while since I’ve scribbled down something in here. The personal & professional fronts of my life have been so occupied for the past few months, that I’ve kind of eloped from my online life altogether for the said period. Even with this confession though, I am gonna be missing in action for another few months.

Stay beautiful !

Husn-E-Haqiqi (English Translation)

Ai husne haqiqi noor e azal
Tenu waajib te imkaan kahun
Tenu khalik zaat qadeem kahun
Tenu haadis khalq jahan kahun
Tenu mutlaq mehez wajood kahun
Tenu almiya ayaan kahun
Arvaah nafoos aqool kahun
Ashbaa iyaan nehaan kahun
Tenu ain haqeeqat maahiyat
Tenu arz sifat te shaan kahun
Anvaah kahun auzaah kahun
Atvaar kahun auzaan kahun
Tenu arsh kahun aflaak kahun
Tenu naaz naeem janaan kahun
Tenu tat jamaad nabaat kahun
Haivaan kahun insaan kahun
Tenu masjid mandir dair kahun
Tenu pothi te quran kahun
Tasbeeh kahun zunnaar kahun
Tenu kufr kahun imaan kahun
Tenu baadal barkha gaaj kahun
Tenu bijli te baraan kahun
Tenu aab kahun kahun tenu khaak kahun
Tenu baad kahun neeraan kahun
Tenu dasrat lichman raam kahun
Tenu sita ji janaan kahun
Baldev jasuda nand kahun
Tenu kishan kanhaya kaan kahun
Tenu barhma bishan ganesh kahun
Mahadev kahun bhagvaan kahun
Teni geet granth te bed kahun
Tenu gyaan kahun agyaan kahun
Tenu ibrahim hawa shees kahun
Tenu nooh kahun tufaan kahun
Tenu ibrahim khaleel kahun
Tenu musa bin imran kahun
Tenu har dil da dildaar kahun
Tenu ahmad aalishaan kahun
Tenu shaahid malk hijaaz kahun
Tenu baais kaun makaan kahun
Tenu naaz kahun andaaz kahun
Tenu hoor pari ghilmaan kahun
Tenu nouk kahun tenu ttouk kahun
Tenu surkhi beerha paan kahun
Tenu tabla te tamboor kahun
Tenu dholak surr te taan kahun
Tenu husn te haar singhaar kahun
Tenu ashwa ghamza aan kahun
Tenu ishq kahun tenu ilm kahun
Tenu vehem yaqeen gumaan kahun
Tenu husn kavi idraak kahun
Tenu zauk kahun wajdaan kahun
Tenu sakar kahun sakraan kahun
Tenu hairat te hairaan kahun
Tasleem kahun talveen kahun
Tamkeen kahun irfaan kahun
Tenu sumbal sosan sarv kahun
Tenu nargis nafarmaan kahun
Tenu laale daagh te baagh kahun
Gulzaar kahun bustaan kahun
Tenu khanjar teer tufang kahun
Tenu barcha bank sanaan kahun
Tenu teer khidang kamaan kahun
Soofaar kahun peekaan kahun
Berang kahun bemisal kahun
Besoorat har har aan kahun
Subooh kahun qudoos kahun
Rehman kahun subhaan kahun
Kar taubaa tart Fareed sada
Har sheh nu par nuksaan kahun
Tenu paak alakh be aib kahun
Tenu haq be naam nishaan kahun

English Translation:

Husn e Haqiqi – Beauty of Truth

O’ Beauty of Truth, the Eternal Light!
Do I call you necessity and possibility,
Do I call you the ancient divinity,
The One, creation and the world,
Do I call you free and pure Being,
Or the apparent lord of all,
Do I call you the souls, the egos and the intellects,
The imbued manifest, and the imbued hidden,
The actual reality, the substance,
The word, the attribute and dignity,
Do I call you the variety, and the circumstance,
The demeanor, and the measure,
Do I call you the throne and the firmament,
And the demurring delights of Paradise,
Do I call you mineral and vegetable,
Animal and human,
Do I call you the mosque, the temple, the monastery,
The scriptures, the Quran,
The rosary, the girdle,
Godlessness, and faith,
Do I call you the clouds, the flash, the thunder,
Lightning and the downpour,
Water and earth,
The gust and the inferno,
Do I call you Lakshmi, and Ram and lovely Sita,
Baldev, Shiv, Nand, and Krishna,
Brahma, Vishnu and Ganesh,
Mahadev and Bhagvaan,
Do I call you the Gita, the Granth, and the Ved,
Knowledge and the unknowable,
Do I call you Abraham, Eve and Seth,
Noah and the deluge,
Abraham the friend, and Moses son of Amran,
And Ahmad the glorious, darling of every heart,
Do I call you the witness, the Lord, or Hejaz,
The awakener, existence, or the point,
Do I call you admiration or prognosis,
Nymph, fairy, and the young lad,
The tip and the nip,
And the redness of betel leaves,
The Tabla and Tanpura,
The drum, the notes and the improvisation,
Do I call you beauty and the fragrant flower,
Coyness and that amorous glance,
Do I call you Love and knowledge,
Superstition, belief, and conjecture,
The beauty of power, and conception,
Aptitude and ecstasy,
Do I call you intoxication and the drunk,
Amazement and the amazed,
Submission and the connection,
Compliance and Gnosticism,
Do I call you the Hyacinth, the Lilly, and the Cypress,
And the rebellious Narcissus,
The bereaved Tulip, the Rose garden, and the orchard,
Do I call you the dagger, the lance, and the rifle,
The hail, the bullet, the spear,
The arrows made of white poplar, and the bow,
The arrow-notch, and the arrowhead,
Do I call you colorless, and unparalleled,
Formless in every instant,
Glory and holiness,
Most glorious and most compassionate,
Repent now Farid forever!
For whatever I may say is less,
Do I call you the pure and the humane,
The Truth without trace or name.

Translation by Arieb Azhar