ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത

(അര്‍ഥസഹിതം)

Source: http://hinduebooks.blogspot.com

ഗീതാധ്യാനം

ഗീതാമാഹാത്മ്യം

അര്‍ജുനവിഷാദയോഗഃ

സാംഖ്യയോഗഃ

കര്‍മയോഗഃ

ജ്ഞാനകര്‍മസംന്യാസയോഗഃ

സംന്യാസയോഗഃ

ആത്മസംയമയോഗഃ

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗഃ

അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗഃ

രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗഃ

വിഭൂതിയോഗഃ

വിശ്വരൂപദ‍ര്‍ശനയോഗഃ

ഭക്തിയോഗഃ

ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗഃ

ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗഃ

പുരുഷോത്തമയോഗഃ

ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗഃ

ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗഃ

മോക്ഷസംന്യാസയോഗഃ

Read More…

The Story Behind Mantis CI

Mantis CI

Mobile Application for Travis CI


tl;dr: Mantis CI, is a free app (available for both iOS/Android) that attempts to be a mobile-optimized client for Travis CI. Please install them and share your feedback.

Mantis CI

For a while now, a mobile port of the Travis CI web application that I packaged as a PhoneGap app had been available for Android on Google Play.

Quite recently I managed to wrap the same HTML5 app into an iOS app as well, thanks to detailed guides at PhoneGap and a lot of good questions on StackOverflow.

It was a good experience in trying to the do similar things that worked on the Linux/Eclipse/Android on to the Mac/Xcode/iOS.

Click on the buttons above to download the app from one of the stores. Also you could find out more about the apps and get to the open source repositories etc. from here.

Below is a short (self-centric) story behind these apps. :-)

Read More…